การยกเลิกการใช้บริการ & การคืนเงิน

  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  • หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการที่มีการใช้งานอยู่ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  • การให้บริการจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกยกเลิกการใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการไม่มีการชำระเงินเพื่อต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  • กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลงก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้พิจารณา หรือเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการให้ตามสัดส่วนที่เหมาะสมให้เท่านั้น
  • ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการขอเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ และทรงสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ละเมิดหรือพยายามละเมิดเงื่อนไข กฎเกณฑ์การใช้บริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศีลธรรมอันดีได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผู้ให้บริการบอกเลิกการเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการด้วยสาเหตุดังกล่าว ผู้ให้บริการมีสิทธิรับเงินมัดจำหรือเงินประกันหรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ได้รับชำระมาล่วงหน้าได้ทั้งหมดทันที