เงื่อนไขการสะสมคะแนน Reward Point

 1. สมาชิกที่สมัครใช้บริการในนามนิติบุคคล หน่วยงานราชการ หรือมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้
 2. สมาชิกที่ชำระค่าบริการของ ZimpleCloud (“ผู้ให้บริการ”) ค่าใช้บริการทุกประเภท (โดยยกเว้น ค่าบริการ Cloud RADIUS, ค่า Software License, ค่าสินค้า ค่าแรง ค่าติดตั้ง และค่าจัดส่ง) โดยจะต้องเป็นบริการที่มีการประชาสัมพันธ์และสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ www.zimple.cloud เท่านั้น ไม่สามารถสะสมคะแนนจากบริการของเว็บไซต์อื่น ๆ ภายในเครือได้ โดยการชำระค่าบริการก่อนถึงวันครบกำหนดของใบแจ้งค่าบริการครบทุก 25 บาทในแต่ละรายการใช้จ่ายจะได้รับ 1 คะแนน โดยคะแนนจะถูกสะสมอัตโนมัติ และจะปรากฏอยู่ในระบบส่วนบริการลูกค้า และสำหรับการชำระค่าบริการหลังจากผ่านวันครบกำหนดตามใบแจ้งค่าบริการไปแล้ว จะไม่ได้รับคะแนนสะสมใด ๆ
 3. การสะสมคะแนน จะถูกคำนวณจากการชำระค่าบริการของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าบริการผ่านวิธีใด โดยการคำนวณคะแนน จะคำนวณจากยอดค่าบริการหลังจากหักค่าธรรมเนียมการชำระค่าบริการแล้ว
 4. คะแนนสะสมจะมีอายุ 365 วันนับจากวันที่ได้รับ
 5. คะแนนสะสมจะถูกคำนวณและนำเข้าระบบทันทีที่ผู้ให้บริการได้รับการชำระค่าบริการจากสมาชิก
 6. คะแนนสะสมที่ได้รับจากการชำระค่าบริการในครั้งใด หากการชำระค่าบริการในครั้งนั้นถูกยกเลิกและ/หรือมีการยกเลิกบริการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้รับไปแล้วล่วงหน้าได้ทันที
 7. สำหรับคะแนนสะสมที่ได้รับจากการชำระค่าบริการของบริการที่สามารถขอคืนเงินได้ตามนโยบายการคืนค่าบริการ หากสมาชิกได้ใช้คะแนนสะสมจากบริการดังกล่าวไปก่อน และมีการขอคืนค่าใช้บริการดังกล่าวในภายหลัง ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการหักมูลค่าของคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้ใช้ไปออกจากยอดเงินที่ลูกค้าจะได้รับคืน ในอัตรา 1 คะแนนสะสม ต่อจำนวนเงิน 0.20 บาท
 8. คะแนนสะสมไม่สามารถโอนไปยังบัญชีของผู้อื่นได้
 9. คะแนนสะสมระหว่างบัญชี ไม่สามารถรวมกันได้ ไม่ว่าบัญชีสมาชิกดังกล่าวจะเป็นของสมาชิกท่านเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
 10. คะแนนสะสมอาจติดลบได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการหักคะแนนสะสมที่กำหนด
 11. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์หักคะแนนสะสมจากบัญชีของสมาชิก หากสมาชิกต้องการให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ อาทิ ใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่มีการชำระเงินค่าจัดส่งเข้ามา โดยใช้ 100 คะแนนต่อการจัดส่งเอกสารหนึ่งฉบับ
 12. หากสมาชิกได้กระทำการเสียหายต่อผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์หักคะแนนสะสมบางส่วนหรือทั้งหมดที่สมาชิกมีได้ตามความเหมาะสม
 13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม Reward Point

 1. ในการใช้คะแนนสะสม ระบบจะหักลบคะแนนสะสมในส่วนที่ได้รับเข้ามาก่อนเป็นอันดับแรกโดยใช้วิธี “เข้าก่อน ออกก่อน (First In, First Out)”
 2. สมาชิกสามารถขอแลกคะแนนสะสมเป็นส่วนลดสำหรับค่าบริการต่าง ๆ ของ ZimpleCloud ได้ในอัตรา 1 คะแนนสะสม ต่อส่วนลดมูลค่า 0.20 บาท โดยสมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมขั้นต่ำ 50 คะแนนต่อการแลกหนึ่งครั้ง
 3. สมาชิกสามารถขอแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัลได้โดยใช้จำนวนคะแนนตามที่กำหนด

Zimple Reward Catalog